Tôi là Bùi Thị Hồng Sang. Tôi là chuyên gia ứng dụng NLP vào việc đào tạo và xây dựng các hệ thống kinh doanh online.