Gói cơ bản
₫0
Xem danh sách tin bán
Xem profile của quán
Xem thông tin liên hệ
Xem thông tin hoạt động và tài chính
Sử dụng bộ lọc nâng cao
Cảnh báo SMS khi có niêm yết phù hợp
Xem các chỉ số hiệu quả kinh doanh so với ngành
Sử dụng bộ lọc pro
Cảnh báo qua SMS khi có niêm yết phù hợp các chỉ số hiệu quả kinh doanh
Tiếp cận các nhà hàng được bán bí mật
Gói nâng cao
₫499,000 / 30 ngày
Xem danh sách tin bán
Xem profile của quán
Xem thông tin liên hệ
Xem thông tin hoạt động và tài chính
Sử dụng bộ lọc nâng cao
Cảnh báo SMS khi có niêm yết phù hợp
Xem các chỉ số hiệu quả kinh doanh so với ngành
Sử dụng bộ lọc pro
Cảnh báo qua SMS khi có niêm yết phù hợp các chỉ số hiệu quả kinh doanh
Tiếp cận các nhà hàng được bán bí mật
Gói Pro
Tùy nhu cầu
Xem danh sách tin bán
Xem profile của quán
Xem thông tin liên hệ
Xem thông tin hoạt động và tài chính
Sử dụng bộ lọc nâng cao
Cảnh báo SMS khi có niêm yết phù hợp
Xem các chỉ số hiệu quả kinh doanh so với ngành
Sử dụng bộ lọc pro
Cảnh báo qua SMS khi có niêm yết phù hợp các chỉ số hiệu quả kinh doanh
Tiếp cận các nhà hàng được bán bí mật